Título: Dous estudios sobre a comarca de Cerdedo
Autor: Carlos Solla Varela
Editorial: IANUA, Revista Philologica Románica, nº 1
Fecha: 
Páxinas: 19 pp.
ISSN: 1616-413X
Formato: PDF, 220 KB
Descarga: Dous estudios sobre a comarca de Cerdedof

Bibliografía

Solla Varela, C. (). Dous estudios sobre a comarca de Cerdedo. IANUA, Revista Philologica Románicahttps://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3731212.pdf

Presentación do autor

Os dous estudios que veñen arreo non teñen outra pretensión que a de seren humildes aportacións ó estudio lingüístico etnográfico do concello de Cerdedo (Pontevedra, España) e en particular da freguesía de San Xoán, labor aínda por facer. Coa arela de preservar do ostracismo os nosos máis enraizados sinais de identidade, entréganse estes textos ó meigallo da neotecnoloxía. Agardo vallan para salienta-la singular enxebreza da terriña que me porfillou, sexan así mesmo azo e pulo nas angueiras dos seus veciños, a quen van dedicados.