• - Colección de Documentos Históricos (B.R.A.G.), A Coruña, 1915. Ibi, pp. 184-185.
  • - Documento editado por Manuel López Peña.
  • - Respetamos a transcripción orixinal, salvo nalgúns signos e puntuacións para unha mellor comprensión. Asimesmo, poñemos algún apunte noso en cursiva.

* LVII. (Sen data, segunda metade do s. XIII)

* Relación genealógica de los fundadores del monasterio de Santa María de Ferreira.

Era de mill (en blanco) annos. Esta est a remembranza do moesteiro de sancta Maria de Ferrera de Pallares, cuya herdade foy e de qual fundamento veno, foy herdade e casa del conde don Ero. E deste conde don Ero nascio Gosteo Hyerez. Et de Gosteo Herez dona Odrozia Gosteez, e veno casar con ella el conde don Rodrigo Romaez, qui foi filo de Roman Vermuiz e nieto del Rey don Vermoon el Poogroso. E deste don Rodrigo Romaez e desta dona Odrozia nascio el conde don Monio Rodriguez. E deste don Monio Rodriguez nacio el conde don Rorigo Muniz e Elvira Muniz. Et destas estadeas subre dictas semper fuoy sua herdade Ferrera con seu couto. E este conde don Rodrigo Muniz e sua hirmaa dona Elvira Muniz, con seu marido don Pay Gomez de Carrion, meteron orden en este moesteiro de Ferrera de San Beyto. Et testaron allos monges o moesteiro con suas herdades e con seu couto e con suas criazones. Et del conde don Rodrigo Moniz nascio a condessa dona Maior Rodriguez. Et esta dona Maor Rodriguez pidio ao emperador que coutasse aquell couto aos monges, que era sua herdade. Et desta dona Maor Rodriguez nascio a condessa dona Froylle. E de dona Froylle nascio dona Gyomar. E de dona Gyomar nascio don Rodrigo Diaz dos Cameros. Et de don Rodrigo Diaz, don Simon Royz. Et desta dona Elvira Muniz de suso dicta que casou con don Pay Gomez nascio el conde don Monio Pelaez. E deste conde don Monio Pelaez nascio don Pero Muniz e dona Teresa Muniz. Et deste don Pero Muniz nascio don Garsia Perez e dona Eldonsa Perez. Et esta dona Eldonza Perez casou con don Rodrigo Fernandez de Torono e overon filos [a] don Rodrigo Rodriguez e dona Teresa Rodriguez e dona Maria Rodrigez. E a-una destas casou con don Gonzalvo Rodriguez Gyron e fizo y [a] don Rodrigo Gonzalvez e seos ermaos e os dorvanega (*sic: ¿de Orbanega?). E a outra casou con don Martin Gomez da Silva, de Portugal, e fuy sa filla dona Eldoza Martiniz madre de don Rodrigo Afonso e de dona Eldonza Afonso, madre de Joan Ponzo (*sic: ¿Ponce?). E dona Teresa Muniz, fila del conde don Monio, casou con don Fernando Arez de Blezo (?), e foron seus filos don Monio Fernandez de Rodero (*sic: Rodeiro) e don Martin Fernandez Gargantero e don Oer Fernandez e dona Luba Fernandez e dona Aldara Fernandez. E de don Monio Fernandez nascio don Pay Muniz e don Fernando Muniz de Rodeiro. E de don Fernan Muniz nacio don Munio Fernandez e don odrigo Fernandez e dona Maor Fernandez e dona Elvira Fernandez. E de dona Aldara Fernandez veeno o Arcibispo don Joan Arias e os de Burrageros (*sic: Borraxeiros). E de dona Luba Fernandez veen os de Deza e os de Taboada.

Autor: veremudos


Sobor do mosteiro de Ferreira hai bos datos xenealoxicos, asi unha doación como a que fai Gugina Eric, filla de D. Ero é de Dna Laura, a sua primeira muller dos terreos donde se erguera o mosteiro. Outro documento como a "Carta de Mourelos" 6 decembro de 1094 po la que sabemos que Suario fillo do consúl Munio consentido por sua dona Sancha, filla do Conde Vela, fai unha importante doazon a Sta. María de Lugo:

Concedo etían sestan partem Monasterii ferrarii, ea videlicet coditione quando fuerint ibi monachi Deo Servientes indivisum meneat sub dominio Lucensís Espiscopi: si avero inter hereddes divisum fuerit, Lucensís Ecclesía sextam partem inde recipiat, mortua noverca mea comitissa domna Elduara.

Outra importante doazon faina a condesa Urraca Fernández, filla do conde Fernando Pérez de Trava e muller de Xoan Arias:

ad Ferrariam de paliares, tertian de equabus quas habeo in superado.

Tamen a manda testamentaria de D. Gonzalo Ozores de Ulloa (1402):

It mando ao Mosteyro de Ferreira de Pallares outro cáleiz de plata de un marco, é mando decir dous tretanarios de misas de sacrificio por miña alma, a d aqueles que jacen de cuxo linage decendo.

Mesmamente fara así o conde D. Sancho de Ulloa (1505):

it desembargo al Monasterio de Ferreira de Pallares el beneficio de Santiago de entrambas aguas"

Autor: Per